เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ คุณเบิร์ธได้มีโอกาศร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติ ในโครงการภารกิจมนุษยธรรมข้ามพรมแดน ประจำการอยู่ที่ในเมืองกาเซียนเท็ป ประเทศตุรกี ห่างจากเมืองอเล็ปโป้ในภาคเหนือของประเทศซีเรียประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ระหว่างที่ปฎิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ คุณเบิร์ธได้สังเกตุการปฎิบัติงานข้ามพรมแดนขององค์กรเพื่อมนุษยธรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ได้พยายามใช้วิธีการจัดการจากนอกพื้นที่ หรือที่รู้จักกันในวงการมนุษยธรรมว่า การจัดการแบบระยะไกล (remote management) เพื่อป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆในพื้นที่

Training the UN edit

สาระสำคัญของวิธีการนี้มีอยู่ว่าผู้ประกอบการบุคคลที่สามในท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลการแจกจ่ายสิ่งของและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่างๆ ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โดยทางองค์กรแม่จะปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่ปลอดภัย นอกพื้นที่ ซี่งการใช้วิธีการจัดการจากนอกพื้นที่แบบนี้ อาจจะสามารถลดความเสี่ยงที่ทีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรลงไปได้บ้าง อย่างไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นวิธีที่ไม่สามารถตอบสนองการพัฒนาวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ถีงแม้ว่าจะตอบสนองความต้องการแบบฉุกเฉินในระดับหนึ่งเท่านั้น

ในขณะที่วิกฤติการณ์ในประเทศซีเรียได้ย่างเข้าปีที่เจ็ด หลังเหตุการสงครามกลางเมืองที่ก่อหวอดขี้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ และการเจรจาสงบศึกที่เปราะบางของประเทศคู่สงครามหลายๆฝ่ายส่อแนวโน้มของความล้มเหลว สัญญาณเตือนถีงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขวิกฤตินี้อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการสูญเสียของประชากรในรุ่นนี้ และต่อๆไปแสดงแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอน ถ้าองค์การเพื่อมนุษยธรรมต่างๆ ไม่สามารถมโนภาพการจัดการแบบใหม่ เพื่อลดช่องว่างระหว่างความเสี่ยง และการบริหารความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย โดยการปลูกจิตสำนึกของความน่าเชื่อถือในระดับชุมชน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน

ด้วยจิตสำนึกดังกล่าว มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้สร้างพันธกิจร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศซีเรีย ที่มีเป้าหมายตรงกับเป้าหมายของมูลนิธิ

ในทำนองเดียวกัน มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กำหนดจุดยืนขององค์กร บนสำนึกแห่งความเชื่อถือนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งความหวังของผู้ประสบภัย และเราต้องการการสนับสนุนจากท่าน เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงชีวิตที่ยากลำบากที่ผู้ประสบภัยกำลังเผชิญหน้าอยู่

มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร และปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไป ทางองค์กรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน กลุ่มการเมือง หรือศาสนาใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีนโยบายทางการตลาด เพื่อระดมทุนในระดับภาครัฐ เงินรับบริจาคจะถูกนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง โดยเป้าหมายหลักขององค์กรมีดังต่อไปนี้

Your donations go directly to the cause with the following objectives:

  1. ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรม ต่อผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นภัยสงคราม
  2. สร้างแบบแผน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ โครงการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เป็นกุญแจไปสู่ความยั่งยืน
  3. ประมวณความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยพวกเขาเหล่านั้นด้วยวิธีการแบบผสมผสาน โดยคำนึงจากสภาพแวดล้อม และองค์ประกอรปต่างๆ จากการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. เป็นผู้นำในนวัตรกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมต่อผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรอิสระท้องถิ่นต่างๆ  และผู้บริจาค ตลอดจนการผนวกการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ให้เข้ากับการเป็นผู้นำในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เพื่อที่กลุ่มผู้อ่อนแอที่สุด ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยที่สุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาในความช่วยเหลือก่อน