หน้าปกประจำเดือน

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร และปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไป ทางองค์กรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน กลุ่มการเมือง หรือศาสนาใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีนโยบายทางการตลาด เพื่อระดมทุนในระดับภาครัฐ เงินรับบริจาคจะถูกนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง โดยเป้าหมายหลักขององค์กรมีดังต่อไปนี้:

ภารกิจของเรา

1. ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรม ต่อผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม

2. สร้างแบบแผน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ โครงการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เป็นกุญแจไปสู่ความยั่งยืน

3. ประมวณความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยพวกเขาเหล่านั้นด้วยวิธีการแบบผสมผสาน โดยคำนึงจากสภาพแวดล้อม และองค์ประกอรปต่างๆ จากการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

4. เป็นผู้นำในนวัตรกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมต่อผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรอิสระท้องถิ่นต่างๆ และผู้บริจาค ตลอดจนการผนวกการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ให้เข้ากับการเป็นผู้นำในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เพื่อที่กลุ่มผู้อ่อนแอที่สุด ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยที่สุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาในความช่วยเหลือก่อน

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInShare on VKDigg thisBuffer this pageFlattr the authorShare on StumbleUponPrint this pageEmail this to someoneShare on YummlyShare on Tumblr